Què és i com funciona el mercat reassegurador?

El mercat reassegurador és una indústria que proporciona una protecció financera a les companyies d’assegurances en cas de pèrdues inesperades. En altres paraules, les companyies d’assegurances asseguren els riscos dels seus clients, i les reasseguradores asseguren els riscos de les companyies d’assegurances. Les reasseguradores ajuden a les companyies d’assegurances a mitigar els riscos associats a les pòlisses d’assegurances que han emès als seus clients. Això és important perquè, si una companyia d’assegurances ha emès moltes pòlisses d’assegurances per un tipus de risc particular, això podria suposar un risc financer significatiu per a la companyia d’assegurances si molts dels seus clients pateixen pèrdues.

El funcionament del mercat reassegurador és el següent:

  • Quan una companyia d’assegurances vol reduir el risc associat a una pòlissa d’assegurances que ha emès, pot vendre una part d’aquest risc a una reasseguradora. La reasseguradora, a canvi d’una prima, assumeix part del risc. Si el client de la companyia d’assegurances pateix pèrdues, la reasseguradora indemnitzarà la companyia d’assegurances per la part del risc que ha assumit.
  • Les reasseguradores també poden vendre part del risc que assumeixen a altres reasseguradores, en el que es coneix com a retrocessió. D’aquesta manera, les reasseguradores poden diversificar el seu risc i reduir la seva exposició a pèrdues.
  • El mercat reassegurador és internacional i hi ha moltes companyies reasseguradores importants repartides arreu del món. Les reasseguradores operen en un mercat competitiu, on la capacitat, els preus i els termes dels contractes estan en constant evolució.